MESİH IZGARASI

Yazdır Yazdır 

Ronald L. Holt

Ronald L. Holt Hayat Çiçeği organizasyonunun dünya direktörüdür. Ayrıca Her Yerdeki Tüm Yaşamın Kutsal Geometrisine gerçekten uyumlananlardan biridir ve bununla ilgili tutku ve berraklık ile konuşabilir.

Burada, bizim için Mesih Izgarasını, ve onun önceki ızgara konfigürasyonu ile ilgisini ve bunun Dünya Gezegenindeki geleceğimiz için anlamını tanımlıyor.

Julia: Izgaranın gerçekte ne olduğu ile başlayabilir miyiz ? Izgaralar ne zaman ortaya çıktı ve bizim varlığımız ile nasıl bir ilgisi var ?

Ron: İleri Hayat Çiçeği workshopumuz olan “Hayat Tohumu” workshobunda, benzer sorulara değiniyoruz. Araştırmam ilerledikçe, ızgaraların Big Bang anında doğduğunu keşfettim – Boşluğun fiziksel evrenin doğumuna hazırlandığı zamanda.

Izgaradan bahsederken, çoğumuz bazı kitaplarda tasvir edilen şeyi hatırlarız: gezegenimiz üzerinde yayılan açısal enerji hatları matrisi. Bu temsil doğru olmasına rağmen, Izgara bundan fazlasıdır.

Izgaralar gerçekte fraktal ve holografiktir. Yaradılışın bir çok seviyelerine kadar uzanırlar. Sadece Dünya üzerinde değildir, ayrıca tüm Fiziksel Evrende karşılıkları vardır. Fiziksel Evren bu Izgaralar olmadan var olmaz.

Izgaralar yaşam – gücü enerjisini uygun bir şekilde dağıtır, maddi yaratım için gerekli olan kalıpları sağlar ve daha da fazlasını. Izgaralar cansız değildir, harmonik formda ifade edilen Bilincin kendisinin mavikopyasıdır.

Izgaralar kavramı, eğer Kutsal Geometri biraz incelenirse, anlaşılması kolaydır. Kutsal Geometriye yeni olanlar için, öncelikle Izgaraların, Kutsal Geometrinin prensipleri ile tanımlanan oranları izleyen, enerji ve bilinçliliğin ifadeleri olduğunu ve tüm çok boyutlu evrene uzandığını söyleyeyim.

Kutsal Geometri, Bilincin tekamülü ile ilgili geometrinin ifadesidir: geometrik terimlerde zihin, beden ve ruh. Gerçek Kutsal Geometri sadece statik, açısal formlar ile ilgili değildir. O, organik ve canlıdır ve sürekli bir formdan diğerine tekamül/transandans (üstünlük) veya gerileme/materyalizasyon, yükseliş veya iniştedir.

Gezegenin Izgarası, gezegenimizin fiziksel ve enerjisel tezahürleri arasında köprü olarak hizmet edebilen Yaratılışın prensiplerinin gerçek geometrik ve enerjisel ifadesidir.

Dünya Gezegeninde, eğer en küçük parçacık, element veya bileşen katılaşıp materyalize olacaksa, varoluşun inşası ve amacı için mavikopyalar ve kalıplar gereklidir. Gezegenimiz için mavikopya ve kalıp Izgaranın kendisidir.

Izgara, muonların, kuarkların, pozitronların, elektronların, atomların ve son olarak bileşenlerin etrafında organize olduğu bir rehber veya mavikopya olarak hizmet eder. Izgara, Yaradılış için inşa edici bloklar olan gerekli elemental bileşenlerin düzgün dağılımı ve hizalanmasını sağlar. Ayrıca, gezegenin frekans spektrumunun etkin enerjisel faz ilişkisini sürdürmek için gerekli olan bir çok frekansın ve yaşam gücü enerjisinin doğru dağıtımını ve hizalanmasını sağlar.

Böylece, herhangi bir elementin oluşması için Izgara kalıplarının katmanlaşması gereklidir. Bu katmanlaşma ruhtan eteriğe, elektriksel, gaz, akışkan ve daha yoğun maddelere doğru gerçekleşir. En yüce olandan en yoğuna, her seviyeyi etkilemek için, Bilinç yoğunluğun çeşitli derecelerinden ilerler.

Atomik konfigürasyonda düzeni ve işlevselliği sürdürmek için, periyotlar tablosundaki 108 elementin her biri için Organize olan bir Izgara gereklidir. Izgara kalıbı olmadan, atomik konfigürasyon kısa sürede kendini – organize etme yeteneğini kaybeder. Aynı şekilde, bakteri, mantar, bitki, böcek, hayvan ve memelilerin her türü için Izgara gereklidir.

Beril ve tuz gibi elementlerdeki elektron kırınım modeline bakalım :

Bu iki fotoğrafta, organize olmuş bir tarzda Izgara boyunca gerilen atomları görebiliriz. Bu yuvarlak elektronlar, platonik bir katı gibi veya platonik katıların bir kombinasyonu gibi, bir mandala modeli oluşturmak için dizilirler.

Hans Jenney’in çalışmasına veya ses ile yaratılan modellere bakarsak, elektronların mandalaları nasıl oluşturduğunun örneklerini görebiliriz. Eğer müzikal bir tonu tutma kapasitesine sahip dairesel metal bir levhanın üzerine kum koyarsanız, levhaya vurduğunuz zaman, o ton, kum parçacıklarının her bir nota için geometrik modeller oluşturmasına neden olur. Bu modeller her bir nota için farklıdır: Notayı değiştirin, modeli değiştirirsiniz.

‘Su’dan Mesajlar’ kitabında, Masaru Emoto’nun çalışmasına veya ‘Kümelenmiş Su’ kitabında Dr. Lorenzen’in çalışmasına baktığımızda, atomik seviyede bile suda geometrik modeller olduğunu görebiliriz.

Eğer 3B realitemize yakından bakarsak, her şeyde Kutsal Geometriyi görürüz. Mineraller kendilerini Kutsal Geometrik oranlarda organize ederler ve bunu ayrı ayrı geometrik mavikopyaları betimleyen çoğu değerli taş ve mineral kitaplarında görebiliriz.

Gezegensel Izgara bahçe “kafesine” benzer. Bahçe kafesi sarmaşık ve diğer bitkilerin uzanıp büyümesine ve belli “şekilde” kafes işine dönüşmesine rehberlik eder. Izgaranın iki başlıca elementi kafes işi (latticework) ve dokumadır. Her ikisinin de nitelikleri ve karakteristikleri vardır.

Kafes işini eril veçhe, dokumayı dişil veçhe olarak adlandırabiliriz. Her ikisi de, yaşamın çeşitliliğini bütünleştirmek için birbiri ile uyumlu olarak çalışır. Bu bir şemsiyenin metal tellerine ve su geçirmez dokumasına benzer. Metal yapı, ful işlevselliğini ifade edebilmesi için dokumanın, kendisi üzerinde gerilmesini sağlar.

İnsan varlıkları ile, bir benzerlik çizilebilir. İnsan bedenindeki spiritüel varlıklar olarak, spiritüel veçhemiz, tamamen tüm yaşama ve Yaradılışın tümüne uzanan ve bağlanan her şeyi kucaklayan ve holografik olan bir dokumadan doğmuştur.

Tüm bunların genişliğini fiziksel bir bedene yerleştirmek, varlığımızın engin şemsiyesini bir tür kelebek kozasına katlamak ve onu geçici olarak kapatmak zorunda olduğumuz ve dokumamızı açma ve gerçekte kim olduğumuzu hatırlama zamanını beklediğimiz anlamına gelir. Hepimizin içinde, Yaradılışın tümü ile olağanüstü bağlantının fraktal (parçalı) ve holografik dokusunun sınırsız genişliği yuvalanmıştır ve katlanmıştır.

Mesih Bilinçliliği Izgarası, bu şemsiye benzetmesinin gezegen versiyonudur: bizi kaynaklarımıza bağlantılı tutan ve yeniden birliğe doğru tekamül etmemizi canlandıran Yaradılışın tamamen açılmış dokusu. Bilinçlilik Izgaraları kozmik birbirine – bağlılığın anısını taşır, böylece bu ızgaralara uyumlananlar için kendini –gerçekleştirmeyi hızlandırır.

Julia: Bu kavrama aşina olmayanlar için Mesih Izgarasını nasıl tanımlarsınız ? Plato Dünyayı, Dodecahedron Izgaraya sahip olarak tanımladı. Mesih Izgarası bundan nasıl farklıdır ve aslında o nedir ?

Ron: Mesih Bilinci Izgarası Dünyanın etrafında mevcuttur ve farklı bireyler tarafından Dünyanın üzerinde farklı yüksekliklerde bildirilmiştir. Izgaranın bu farklı seviyelerde görülmesinin nedeninin, onun holografik ve fraktal doğada olması olduğuna inanıyorum.

Mesih Izgarası Kahire, Mısır’da ve Tahiti yakınlarındaki Fransız Polinezyasındaki Moorea’da, kendi ekseni ile demirlidir. Izgaranın düğüm noktalarının çoğu Dünyanın yüzeyindedir. Bu düğüm noktaları çoğu kadim kültürlerin belirlediği ve kullandığı doğal enerji güç noktalarına tekabül eder.

Bu Mesih Izgarası, Plato’nun tanımladığı Dodecahedronal Izgaradan farklıdır. On iki beşgenin her biri için atnı uzunlukta beş hat kullanarak Dodecahedronal beşgenlerin merkezlerini köşeleri ile birleştirdiğinizde, bu, Yıldız biçiminde Dodecahedron olarak adlandırılan şeyi yaratır. Bu, “Mesih Bilinci” ile ilişkili olan formdur.

Dodecahedron ve Yıldız biçiminde Dodecahedron arasında bilinç ve deneyimde çok büyük bir fark vardır.

Mesih Izgarasının anlayışını kazanmak için, bilinç Izgaralarının önceki aşamalarına bakmak ve onları anlamak gereklidir. Bu aşamalar Yıldız biçiminde Dodecahedrondan önce gelen geometrik formlardır: tetrahedron, küp, oktahedron, icosahedron, dodecahedron ve son olarak, tüm formların bütünleşmesi, Yıldız biçiminde Dodecahedron, veçhelerimizin tümünün bütünleşmesini temsil eder.

Yıldız biçiminde Dodecahedron veya Mesih Izgarası geometrik formlar olarak ifade edilen önceki tüm kalıpların kalıbını taşır. Tüm temel olan kalıpların bütünleşmiş tamamlanması ve tutarlı birliğinin bir ifadesi ve modelidir. Beşinci kalıp veya Dodecahedron, Yıldız biçimindeki Dodecahedron’un temelini inşa eder.

Dodecahedron Koşulsuz Sevgiye tam teslim olmayı temsil eder. Bu meydan okuyucu bir nokta olarak görünür, bir çok insan burada durur ve tekamül etmeye devam etmek için bir neden olmadığını hissederek, büyük mutluluk içinde yolunu kaybeder.

”Büyük mutluluk içinde yolunu kaybetme” için nedeni belirlemek istedik ve bir ipucu bulduk. Katıları bu tarzda inşa ederek, geometri nedeni ile, iki geometrik şeklin, kalan diğerlerinden daha zayıf olduğunu ve kendi şekillerini veya formlarını tutmak için çok zor zamanlar geçirdiklerini bulduk. Bunlar, küp ve dodecahedrondur.

Dodecahedron Koşulsuz Sevgiyi temsil eder.

Kendi başına Koşulsuz Sevgi en tatlı mutluluk dolu deneyimdir. Mesih Bilincini kavramaya doğru gerekli bir adımdır. Ancak, mutluluk dolu olsa da Koşulsuz Sevgi önemli bir elementten yoksundur.

Bu element bilinçli farkındalık veya “düşüncelilik”tir. Zihinsel olarak odaklanmaktan bahsetmiyorum. Zen Budist tanımındaki düşüncelilikten sözediyorum. Düşüncelilik – kişinin alışkanlıklarını, modellerini ve seçimlerini gözlemleme uygulaması – tekamülümüz için önemlidir. Büyük mutluluk içinde erimek ve sonra fiziksel dünyada etkili ve işlevsel olamamak kolaydır.

Tekamül etmek için, kendimizi ve sorumluluk, bütünlük ve mükemmellik seviyemizi berrak olarak görmeliyiz. Tüm bu elementler Dodecahedronumuzu güçlendirir ve onu Yıldız biçiminde Dodecahedrona dönüştürür, kendi kendisine durmasını ve şeklini sürdürmesini sağlar. Bu nedenle Dodecahedron Mesih bilinci Izgarası olarak adlandırılmaz.

Yıldız biçiminde Dodecahedron veya Mesih Izgarasına aşkınlık için, Dodecahedronun açıkkalpliliği kişisel taahhütlerin üçlüsünün içsel desteğini gerektirir – mükemmellik, kendinin – sorumluluğu ve bütünlük. Kişinin aktif kalması ve büyük mutluluk veya 3B realitesinin mücadelesinde olup olmadığının farkında olması için samimi kendini – gözlemin ve Zen Budist – tipi düşünceliliğin bütünlüğünü ve sorumluluğunu gerektirir. Yıldız biçiminde Dodecahedron, Mesih Bilinci realizasyonunu yaratmak için açık kalbe bilinçli farkındalık – – mükemmellik, kendinin sorumluluğu ve bütünlük – ilave etme ile ilgilidir.

Yukarda belirtilen yüksek niteliklere taahhüt olmadan, birlik, doğal olan, bireysel seviyeden ortaya çıkan bir işlem olmak yerine bir lidere bağlı olan geçici bir deneyim olur. Hepimiz, diğer insanların gündemlerinin avı olan, en iyi niyetlere sahip olan açık – kalpli insanları sık sık gözlemledik.

Eğer bireyler kendilerini, davranışlarındaki kusursuzluğa adamazlarsa, kendilerinin veya başkalarının ego gündemlerinin tuzağına düşerler. Bilinçli düşüncelilik olmadan açıkkalplilik Dodeca bilinçliliğin bir ifadesidir. Yıldız biçiminde Dodeca, kendini – kavramış olan bir varlığın bilincidir ve bu nedenle bu Mesih Bilinci ızgarası olarak adlandırılır.

Mesih veya bu seviyenin diğer Üstadı, bu kendinin – farkında olma bilinçliliğini gösterir: bunu elde etmek için kendilerini samimiyetle disipline eden tüm insanlar için bu pratik ve elde edilebilir olan kişisel arınmanın yüksek seviyesi. Bu, büyük mutluluğun peşinde koşmaktan çok daha fazlasıdır. Mesih’in öğretilerinde gerçekte ifade edilen budur. O, kimsenin kendisini takip etmesini istemedi. Onun olduğu gibi, kendinin – farkında, aydınlanmış bir varlık olmamızı istedi. Mesih Bilinci Izgarası, gerçek doğamızın hatırlatıcısı olarak mevcut olur ve onu elde etmemiz için teşvik eder.

Julia : Mesih ızgarası bilincimizi nasıl etkiler ?

Ron: Mesih Izgarası açık kalbimiz ile ve mükemmelliğin ve bütünlüğün yüksek seviyeleri ile bilinçli farkındalığa tekamül etmemiz için bizi teşvik eder. Mesih Izgarası ayrıca gerçek bir grup birliğini bütünleştirmemize ve harmonize etmemize yardımcı olur. Bu, ayrıca bu gezegende her kültürde geçirdiğimiz yaşamların hepsini bütünleştirmek ve armonize etmek için içsel kalıplarımızı hazırlıyor olduğumuz anlamına gelir, önyargı ve peşin hüküm olmadan tüm kültürlerin birliğini eşzamanlı olarak hissetmemize yardımcı olmak için sahneyi oluşturur.

Yedi kök ırkın her biri için alt – Izgaralar vardır. Bunlar Izgara hatlarının gökkuşağından oluşan yedi Izgara frekansları veya renkler olarak görülebilir. Kişisel bilinçliliğimiz saflaşmaya devam ettikçe, gökkuşağı ırklar birbirleri ile hizalanmış bütünleşmeye geliyor.

Geçmişte, renkler, frekanslar ve niyetler arasındaki yüzey geriliminin formu bizi ayırdı. Biz kendimizin farkında olurken ve tüm eylemlerimizden sorumlu olurken, bu yüzey gerilimi azalıyor. Kişisel bütünlüğümüzü talep ederken, artık derslerimizi başkalarına yansıtmıyoruz. Bu, yüzey gerilimlerini azaltır.

Bu zamanda, yedi Mesih alt – ızgaralarını yaratan frekanslardaki ayrılık, tek bir gökkuşağı – renkli Izgara olmak için hizalanıyor. En sonunda, biz gerçekten Bir olduğumuzda, bu, sonuçta elmas veya kristal – berraklığındaki seviyeye tekamül edecek olan tek, altın renk olacak. Kristal veya elmas çocuklar, bunun gerçekleşmesine yardımcı olmak için bu gezegende doğuyorlar.

Bu gezegenin her kültüründe bir veya daha çok yaşama sahip olduğumuz gibi, ayrıca diğer galaktik dünyalarda ve kültürlerde de var olduk. Holografik olarak, tüm galaktik dünyalardaki tüm kültürlerde eşzamanlı olarak doğduk. Yıldız biçiminde Dodecahedron ayrıca, bu Yaradılış içindeki tüm bir deneyim olarak dünya dışı ve dünyasal yaşamlarımızın hepsini bütünleştirmek ve harmonize etmek için arayışımızın temsilcisidir.

Julia: Mesih Izgarası iyileşmesi ve dönüşmesi için negatifliğimizi yüzeye itiyor, ancak çözüm yerine soruna odaklanmak kolay. Bu zamanda hangi davranışları veya bilinçteki değişimleri tavsiye edersiniz ?

Ron: Bu zamanda bize yardımcı olacak davranışlardaki ve bilinçteki değişimler açısından, aşağıdakileri önermeme izin verin. Çoğumuz ayrı, yalnız, incinmiş, korkmuş, utanmış, değersiz veya yetersiz hissetme deneyimlerine sahip olduk. Her zaman Yaradılışın tam dokusunun bir ifadesi olmamıza rağmen bunu hissettik. Özünde, biz zaten tam ve mükemmeliz.

Kendinden şüphenin bu koşullarının tümü ister bilinçli, ister bilinçsiz oalrak seçtiğimiz ve tutunmaya ısrar ettiğimiz bağlılıklardır. Bu bağlılıklar ve onlara tutunmaya ısrarımız, bizi holografik dokumuzu açmaktan ve gerçek mirasımızı deneyimlemekten alıkoyar. Tutunduğumuz gerilimlerden zihinsel, duygusal, ve fiziksel olarak ayrıldığımız ve salıverdiğimiz zaman, parlak ve özgür oluruz.

Bu, zihinsel düşüncelerin atlıkarıncasından inmek ile başlar. Kendi benliğimizin ve seçimlerimizin “dikkatli yerine getirilmesi”nin ustalığını geliştirmek yıkıcı modellerimizi dürüstçe gözlemek için adımlar atmak ve onları değiştirmek için seçimler ve eylemler yapmak anlamına gelir – başka biri, daha hoşnut olmayan bir şekilde kendi yansımamızı görmemiz için bizi zorlamadan önce.

Sizin için doğru hissettiren iyi bir meditasyon uygulamasına devam etmenizi öneririm. Derin kalp açıcı egzersizler, ve özellikle doğada yapılan egzersizler gündemleri ve egoyu salıvermenize yardımcı olmak için sizi kalbe yeterince derin götürebilir.

Julia: Bu zamanda enerjinin artışının olduğu görülüyor – ister uyumlu, ister uyumsuz.Bu, Mesih Izgarası ile ilgili olarak nasıl işliyor? Bununla ilgili ne yapabiliriz?

Ron: Dünyanın Kali Yuga’dan uyanmakta olduğu ve yükselmiş frekans periyoduna geçiş yapmakta olduğu bildirildi. Ayrıca Dünyanın kendi rezonant titreşimini yükselttiği söylendi. İnsanlar bu yükselmiş frekansları deneyimliyorlar ve bunlara yapabildikleri kadar en iyi şekilde karşılık veriyorlar.

Bir çok insan ayrıca kendi Ruhuna uyanıyor ve kitlesel frekansı ve bilinç seviyesini artıran olasılıklara veya yüksek seviyelere uyumlanıyor. Bu, insanlıkta bir dalga etkisi yaratıyor, uyanış kabını karıştırmaya ve dikkatimizi gerçekten önemli olan şeylere odaklamamıza hizmet ediyor. Frekans yükselirken, içimizdeki henüz birliğe bütünleştirmediğimiz kutuplaşan veçheler deneyimleniyor – negatif ve pozitif.

Bazı insanlar işlenmesi gereken çözülmemiş kişisel sorunlarımızın içsel baskısına direnç gösteriyor. Eğer, bu sorunlarla ilgilenilmez ise, özellikle gezegensel frekans yükselirken bu sorunlar yükselmeye devam edecek. Sıklıkla, bireyler o zaman eyleme geçiyor ve içsel olarak onlara hitap edeceklerine, sorunlarını başka insanlara veya dünyasal durumlara yansıtıyor.

Bu artan baskı ile başa çıkmamıza yardımcı olabilecek bildiğim tek etkili hareket tarzı, reaksiyon yerine ona karşılık vermeyi öğrenmektir. Karşılık verme bilinçlidir, reaksiyon bilinçsizdir. Baskıya karşılık verme, kişisel alışkanlıklarımızın ve modellerimizin dikkatinde olma ve karanlık yönlerimizi görmekten korkmama anlamına gelir. Bu, eylemlerimizi dikkatle seçmeyi öğrenmemize yardımcı olur – zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak. Bazen bu zaman ve sabır gerektirir.

Mesih Izgarası ile ilişkide, yaşamın yüksek seviyeleri tüm zamanlarda, daima kendi frekanslarını elde edilebilir yaptı. Her şeyden çok, onlar başka bir formda bizlerdir!

Amacın ve eylemin daha yüksek anlayışına uyanırken, Mesih Bilinci ızgarasına erişene ve içimizdeki Mesih Bilincini uyandırana kadar yüksek Izgara seviyelerine doğal olarak uyumlanırız. Hayat en yüksek potansiyelimize erişmemizi teşvik etmek için teşebbüs eder.

Julia: Işığın ve onun titreşimsel hızının negatif zihinsel veya duygusal durumları temizlemekte yardımcı olabileceğine odaklanıyorum. Bir çok insanın tam şimdi deneyimlediği “yapışık kalma” için 5 nci boyuta odaklanmak bir çözüm müdür ?

Ron: Yapışık kalma duyumu gerçekte kişinin bir sorunu salıverme yerine ona tutunmayı seçtiğinin farkında olmama halidir. Bu kolayca söylenir, pratikte kavranması zordur. Hepimiz bunu yapıyoruz ve gerekli olan alanda ayrılmayı ve salıvermeyi uygulayarak en iyi hizmet ederiz, ister zihinsel alemde, ister duygusal ya da fiziksel alemde olsun.

Zihinsel ve duygusal olarak tamamen salıverdiğimiz zaman ve kesinlikle “hiçbir şey” olduğumuz zaman potansiyelimizin en yüksek seviylerini elde ederiz. Budistler, “hiçbir şey olduğumuz zaman, her şey oluruz” der.

Bu ayrılmış halde, hala farkındalığın ve odağın keskin hissi vardır, ancak bu farklıdır ve daha ödüllendiricidir, çünkü daha çok gerçek benliğiniz olursunuz. Meşgul – zihinlilikten veya dengesiz duygusallık halinden, dramadan ayrılığın disiplinli uygulaması mutlak huzur ve uyumu getirmekte oldukça etkilidir.

Kişinin eylemlerinin, sözcüklerinin ve seçimlerinin dikkatinde olma ve mükemmellik uygulaması Mesih – Bilinci – Izgarası – seviyesi çalışmasıdır – Yıldız Biçiminde Dodecahedron seviyesinde çalışma – ve bu, çoğu insanın aradığı spiritüel gelişim ve berraklığa götürür. 5 nci boyut gibi “yüksek bir boyuta” odaklanmak, fiziksel tekamülün meydan okumalarından kaçmanın bir yolu olarak kullanılabilir – kişinin dikkatini dışsal bir fikire yerleştirmesi. Bunun yerine, gerçekte gerekli olan, kişinin kendi içsel seçimlerine, modellerine ve eylemlerine daha berrak odaklanmasıdır.

Julia: Mesih Izgarası nedeni ile DNA da gerçekleşen değişimler var mı?

Ron: Kesinlikle. Ve bu uzun bir zamandır gerçekleşmekte. Kendi kişisel bütünleşme ve tekamülümüzde attığımız her adım DNA mıza yazılıyor. Bu, bilinçliliğin daha çok frekans bandına erişmemizi sağlıyor, böylece farkındalığımızı yükseltiyor.

Kendimizi daha çok temizledikçe, bütünleştirdikçe ve ilerledikçe, DNA paketlerimizi Daha çok aktive ediyoruz. Ve bu da, bireyler olarak ve gezegensel türler olarak ful potansiyelimize erişmemize yardım ediyor.

(Çeviri: Saffet Güler)